Allmänna villkor för annonsering

Allmänna villkor Webfinder AB Solna, Mars 2013

1 Villkorens omfattning

Dessa allmänna villkor omfattar de tjänster och produkter som Webfinder AB tillhandahåller Kund.

 

2 Orderbekräftelse samt innehåll och utformning av textuppgift och bildannons

2.1 Efter att avtal slutits erhåller Kunden en orderbekräftelse samt faktura. Eventuell anmärkning eller annullering av orderbekräftelsen och fakturan skall ske skriftligen inom sju (7) arbetsdagar. Har anmärkning eller annullering inte inkommit inom ovanstående tid anses Kunden ha godkänt innehållet i orderbekräftelsen.

2.2 Vid förnyelse av avtal om annonsering utsänds normalt ingen orderbekräftelse, utom i de fall Kunden skriftligen meddelat att Kunden avser att ändra text, bild, logotype eller annan illustration.

2.3 Innehållet i och utformningen av textuppgift och bildannons får inte göra intrång i annans rätt eller på annat sätt stå i strid med god sed vid marknadsföring av varor och tjänster.

2.4 Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnats är riktiga i alla avseenden och inte strider mot gällande lagstiftning.

2.5 Kunden förbinder sig att ersätta Webfinder AB all skada som Webfinder AB kan komma att lida på grund av innehållet i eller utformningen av textuppgifter eller bildannons.

2.6 Webfinder AB förbehåller sig rätten att i marknadsföringssyfte använda insamlade uppgifter.

 

3 Administrativt verktyg för kupong- och rabatterbjudanden m.m.

3.1 Kund äger rätt att nyttja Webfinder AB:s administrativa verktyg under avtalsperioden. Det administrativa verktyget möjliggör för Kunden att skapa kupong och rabatterbjudanden riktade till tredje man.

3.2 Kunden ansvarar för de kupong- och rabatterbjudanden m.m. som kund riktar mot tredje man.

3.3 För anspråk som tredje man riktar mot Kunden eller Webfinder AB och som är hänförliga till Kundens nyttjande av det administrativa verktyget svarar Kunden.

 

4 Personuppgifter

4.1 Webfinder AB är personuppgiftsansvarig (enligt definition i personuppgiftslagen) för personuppgifter som Webfinder AB har erhållit från Kunden i samband med avtalet.

4.2 Kund är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som Kunden har erhållit från tredje man i samband med nyttjande av det administrativa verktyget för kupong- och rabatterbjudanden m.m.

 

5 Immateriella rättigheter

5.1 Webfinder AB upplåter till Kunden en icke exklusiv rätt att nyttja det administrativa verktyg som Webfinder AB tillhandahåller Kunden i samband med annonsering hos Webfinder AB. Kunden har inte rätt att använda det administrativa verktyget annat än för internt bruk för det syfte som det administrativa verktyget är avsett att fylla och inte heller att vidareupplåta eller överlåta detta till tredje part.

5.2 All rätt till av Webfinder AB framställt originalunderlag till textuppgifter och bildannonser tillhör Webfinder AB och sådant underlag får inte nyttjas utan Webfinder AB:s skriftliga medgivande.

5.3 Utöver vad som uttryckligen stadgas i detta avtal medför inte detta avtal någon upplåtelse eller överlåtelse av någon immateriell eller annan rättighet, inklusive, men inte begränsat till, rätt till ritningar, processkartor, data, design, verktyg, utrustningar, databaser, procedurer, uppfinningar, programvaror, eller teknisk eller annan information, vare sig den är utvecklad, tillverkad eller tillhandahållen av någon part för uppfyllelse av avtalet eller inte.

 

6 Fel, reklamation och ansvar

6.1 Om textuppgift eller bildannons inte införs i enlighet med avtalet eller textuppgiften eller bildannonsen sådan den införts, är typografiskt otydlig eller på annat sätt felaktig, nedsätter Webfinder AB helt eller delvis priset för annonseringen.

6.2 Kunden får göra gällande påföljd endast om Kunden har lämnat Webfinder AB skriftligt meddelande om sitt krav senast 30 dagar efter det att Kunden upptäckte eller borde ha upptäckt grunden för kravet, eller i alla händelser senast 30 dagar efter avtalets upphörande.

6.3 Webfinder AB:s ansvar är begränsat till direkta förluster. Webfinder AB ansvarar inte för något fall av indirekt förlust. Med indirekt förlust avses utebliven vinst och förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller ersättning.

6.4 Webfinder AB:s ansvar för fel skall totalt vara begränsat till ett belopp som motsvarar priset för annonsens införande

 

7 Pris och betalningsvillkor

6.1 Avgifter och priser i avtalet är angivna i SEK och exklusive mervärdesskatt.

6.2 Kredittid 10 dagar.

6.3 Fakturaavgift tillkommer med f.n. 45 kr.

6.4 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), påminnelseavgift samt övriga kostnader som Webfinder AB har för att tillvarta sin fordran.

 

8 Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utom parts kontroll, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, brott av tredje man, beslag, myndighetsbestämmelser, eller fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

 

9 Överlåtelse

9.1 Kunden äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till annan utan att i förväg ha inhämtat Webfinder AB:s skriftliga samtycke till sådan överlåtelse.

9.2 Webfinder AB äger rätt att överlåta avtalet till bolag inom samma koncern som Webfinder AB eller till
tredje part som förvärvar Webfinder AB.

 

10 Ändringar

Ändringar av och tillägg till avtalet skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.

 

11 Avtalstid och upphörande

11.1 Avtalet gäller i sex (6) månader från orderdatum och förnyas därefter automatiskt med sex (6) månader om inte uppsägning har skett.

11.2 Uppsägning av avtal skall ske skriftligen senast en (1) månad innan utgången av innevarande avtalsperiod.

11.3 Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om:

11.3.1 Om den andra parten åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från det att part skriftligen underrättats om detta.

11.3.2 Den andra parten (i) gått i konkurs, (ii) trätt i likvidation eller (iii) om det kan antas att den andra parten har, eller inom snar tid kommer att få, betalningssvårigheter genom att ackordsförhandlingar inleds, part är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

 

12 Tillämplig lag och tvist

12.1 Svensk lag är tillämplig på detta avtal.

12.2 Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk allmän domstol.

Be Sociable, Share!